Mieke Vreman Voedingsadvies - Diëtist en Leefstijlcoach
GULDEN REGELS
 
 Deze regels zijn gebaseerd op de modelregeling Diëtist - Patiënt.
 In deze overeenkomst zijn de rechten en plichten van diëtist en patiënt vastgelegd.
            
Samenwerking is de basis van een goede relatie tussen u als patiënt en de diëtist.
Daarvoor moet men elkaar als gelijken behandelen en moet men duidelijke afspraken maken.
 
Zowel u als de diëtist zijn verplicht gemaakte afspraken na te komen. Wanneer dit niet    mogelijk is, zal   een ieder dit tijdig aangeven.
 
De diëtist heeft de plicht u duidelijke informatie te geven over het voorgestelde dieet of voedingsadvies. De diëtist zal u informeren bij aanvang van en tijdens de behandeling. U        als   patiënt heeft als taak om informatie die van belang is te verstrekken aan de diëtist. Alleen dan  kan de diëtist u een goede behandeling bieden.
 
De diëtist respecteert bij het adviseren en behandelen uw persoonlijke omstandigheden en          wensen.
 
U mag van de diëtist een deskundige behandeling verwachten. Indien nodig overlegt de diëtist met collegae en wint informatie in bij andere hulpverleners die rechtstreeks bij uw            behandeling betrokken zijn, zoals de behandelend arts.
 
Uw privacy zal worden gerespecteerd. Alles wat u met de diëtist bespreekt, zal  vertrouwelijk        worden behandeld. Alleen met uw nadrukkelijke toestemming mag aan uw partner,  familie of vrienden  informatie worden doorgegeven. U als patiënt dient het privéleven van de  diëtist te respecteren.
 
De diëtist houdt een dossier bij met gegevens over de behandeling. U heeft recht op inzage in      uw   dossier. Op verzoek krijgt u tegen een geringe vergoeding een kopie van uw dossier.
 
Bij aanvang van en tijdens de behandeling bent u in principe vrij in het kiezen van een diëtist.
 
Wanneer u een klacht heeft, probeer deze dan eerst te bespreken met de diëtist. Komt u er samen niet uit, dan kunt u terecht bij de Klachtencommissie Paramedici 1e lijn (Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort).
 
PERSOONSREGISTRATIE
Uw diëtist houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsregistraties van toepassing. Deze wet stelt de regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze onderwerpen zijn in een op de wet gebaseerd reglement vastgelegd.
 
REGLEMENT
Uiteraard gaat uw diëtist zorgvuldig met de gegevens om. Daarom is, naast de bovengenoemde Wet op de Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een zogenaamd privacyreglement. Dat reglement ligt in de praktijk ter inzage. Tegen kostprijs kunt u er een kopie van krijgen.
 
TOEGANG TOT DE GEGEVENS
Behalve de diëtist die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere diëtisten in de praktijk, eventuele stagiaires en administra­tieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 
 INZAGERECHT
In het privacyreglement is ook opgenomen dat u het recht heeft om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u de behandelend diëtist verzoeken deze te wijzigen. In het privacyreglement is vastgelegd hoe u kunt handelen als u van mening bent dat in de praktijk niet juist met uw gegevens wordt omgegaan.
 
ONDERZOEK
Teneinde de diëtetiek verder te kunnen ontwikkelen alsmede op een hoog peil te houden, moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt, zullen die om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor dit (anonieme) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt, kunt u dat mededelen aan uw diëtist. Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend. Ook deze onderwerpen zijn in het reglement vastgelegd. 
 
TARIEVEN
Basis en aanvullende verzekering
De dieetadvisering wordt vanuit de Basisverzekering (met vanaf 18 jaar een eigen risico van € 385,-  per jaar) vergoed voor maximaal 3 behandeluren (vaak een 1 consult en nog 3 vervolgconsulten) per jaar. De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren. Heeft u naast de Basisverzekering een aanvullende verzekering met vergoeding voor de diëtist, dan worden de consulten voor zover deze onder de aanvullende verzekering vallen rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.
 
Een andere mogelijkheid is dat de kosten van begeleiding door de diëtist (gedeeltelijk) vergoed wordt door de Zorggroep waar uw huisarts bij is aangesloten. Deze kosten vallen niet onder het eigen risico van € 385,-  per jaar. Niet door een Verzekering of Zorggroep gedekte kosten worden bij cliënt in rekening gebracht. De cliënt blijft altijd verantwoordelijk voor de door hem verschuldigde bedragen.
 
Tariefstelling en tarieven
De tarieven 2017 voor kosten die niet vergoed worden door de Zorgverzekeraar of de Zorggroep zijn gebaseerd op een uurtarief van € 60,-. Deze zijn een vergoeding voor de door de diëtist bestede directe en indirecte behandeltijd.Zowel de directe tijd waarbij u als cliënt aanwezig bent als de indirecte tijd, die besteed wordt aan o.a. het berekenen en samenstellen van uw persoonlijk advies, het informeren van uw verwijzer en het registreren van uw gegevens,  worden gedeclareerd. Bij de indirecte tijd bent u als cliënt doorgaans niet aanwezig. De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren.
 
Tarieven vanaf 1 januari 2017 voor zorg die niet vergoed wordt door de Zorgverzekeraar of Zorggroep
1 intake: consult dieetadvies/voedingsadvies                                                                  € 60,- / uur
dit consult duurt 1 uur en voor het uitwerken wordt 0,5 uur berekend totaal                  € 90,--
vervolgconsult                                                                                                                  € 30,-
telefonisch consult / email consult                                                                                   € 15,-
toeslag huisbezoek                                                                                                           € 25,-
 
Geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici onder nummer 19912126889
Aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Diëtisten
Ingeschreven bij de K.v.K. Breda onder nummer 17166360